^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

ประวัติหน่วย

 

 

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์     ใน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

 

 

         หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ เป็นหน่วยเฉพาะกิจ ของกองทัพบก ตั้งขึ้นตามพระกระแสรับสั่ง ของ พล.อ.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2543  เพื่อให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงได้พระราชทาน โครงสร้างการจัดหน่วยฯ ให้กองทัพบก บรรจุกำลังพล ในลักษณะบัญชีบรรจุกำลัง ตามขีดความสามารถ มาช่วยราชการที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ มี ผบ.หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ ปกครองบังคับบัญชาหน่วย ให้การถวายงานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ มีประสิทธิภาพสูงสุด ลุล่วงตามพระราชประสงค์ และพระประสงค์ทุกประการ ซึ่งการเตรียมการ ในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์ในแต่ละครั้งนั้น เป็นงานที่ต้องมีการวางแผนงานในรายละเอียดอย่างมาก  อาทิ การเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมและสมพระเกียรติ การจัดระบบถวายความปลอดภัย การเตรียมครูผู้ถวายการสอน และการเตรียมม้าทรงประจำพระองค์ฯ ให้มีความสมบูรณ์ ปลอดภัยพร้อมใช้งาน และสมพระเกียรติสูงสุด เป็นต้น และถือได้ว่าการปฏิบัติงานต่างๆของหน่วย สามารถตอบสนองให้กองทัพบกบรรลุวัตถุประสงค์ในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์ได้เป็นอย่างดี

                โดยเริ่มแรกที่มีการจัดตั้งหน่วยขึ้น  หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ มีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้า แด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงม้ากีฬาเป็นงานอดิเรกทั้งในและนอกที่ตั้งหน่วย  และได้ประทานพระอนุญาตให้ใช้ พระนามย่อ“พภ” ประกอบกับนามหน่วยเป็นสัญลักษณ์ของหน่วย โดยมีชื่อหน่วยเป็นคำเต็มว่า “หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา”  มีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าทั้งในและนอกที่ตั้งหน่วย อีกทั้งสนับสนุนงานในพระองค์อื่นๆ ให้เป็นไปตามพระประสงค์ทุกประการ อาทิ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ฯยามยาก  สภากาชาดไทย” เป็นต้น

 

 

 

 

 

               

               ต่อมา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 พล.อ.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระบรมราชานุญาต ผ่านสำนักราชเลขานุการในพระองค์ฯ ให้หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ โอนสายการบังคับบัญชา ให้ถวายงานด้านการทรงม้า แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยตรง  ในโอกาสที่พระองค์มาทรงม้ากีฬาที่หน่วยเป็นประจำ รวมทั้งการถวายงานอื่นๆ ในช่วงที่พระองค์มาทรงงาน ในตำแหน่ง ผบ.ร้อย.ทหารม้ารักษาพระองค์ ที่กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์  โดยพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  ทรงโปรดให้ใช้พระนามย่อ ''สร'' ประกอบนามหน่วยเป็นสัญลักษณ์หน่วย โดยมีชื่อเต็มว่า '' หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์''  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

 

 

 

 

 

                        ปัจจุบันมี พ.อ.วิทัย  ลายถมยา เป็น ผบ.หน่วยม้าทรงประจะพระองค์ ฯ มีหน้าที่ในการปกครองบังคับบัญชาหน่วย ให้การถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์ มีประสิทธิภาพสูงสุด  ลุล่วงตามพระราชประสงค์และพระประสงค์ ต่อไป  

รายนาม ผบ.หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

        1. พ.อ. เอกสิทธิ์   ชัยฤกษ์          ตั้งแต่ พ.ศ. 2543-2548

         2. พ.อ.บัณฑิต      รัตนมาลี         ตั้งแต่ พ.ศ. 2548-2556

                 3. พ.อ.วิทัย           ลายถมยา       ตั้งแต่ พ.ศ. 2556  - ปัจจุบัน

 

                                                      

Copyright © 2013 Royal Stable Unit