^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

รายนามผู้บังคับหน่วย

รายนามผู้บังคับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ

พันเอก เอกสิทธิ์ ชัยฤกษ์  ตั้งแต่  พ.ค.๔๓ - ต.ค.๔๘

พันเอก บัญฑิต รัตนมาลี ตั้งแต่ ต.ค.๔๘ - ต.ค.๕๖

img006.jpg - 39.27 kb

พันเอก วิทัย ลายถมยา ตั้งแต่ ต.ต.๕๖ - ปัจุจุบัน

 

Copyright © 2013 Royal Stable Unit