^เลือนขึ้นด้านบน
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฝ่าละอองพระบาท ณ วังศุโขทัย โดยมีผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เป็นหัวหน้าคณะ และทรงมีพระราชบัญฑูร ให้จัดตั้ง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ นั้น หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ จึงได้รับการสถาปนาขึ้นโดยใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์


Royal Stable Unit
หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
www.royalstableunit.com

Royal Stable Unit

หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

img006.jpg - 39.27 kb
พ.อ.วิทัย     ลายถมยา
ผบ.หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ

  ฝ่ายอำนวยการ


ร.อ.สุขุม     แพทยารักษ์
นายทหารฝ่ายกำลังพล

ร.อ.จตุรงค์     บุศนุกูล
นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก

พล.ต.นุกูล    กองกาญจนะ
นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง

 

ฝ่ายปฏิบัติการ   ฝ่ายสัตวรักษ์                   ฝ่ายสนับสนุน      
 
ร.อ.อภิศักดิ์        ศรีเจียม
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการ
                         
                    พ.ต.ธนศักดิ์        สังสุวรรณ
                       นายทหารฝ่ายสัตวรักษ์
 
 ร.ต.สุภาพ    ขาวงาม
นายทหารฝ่ายถวายการฝึกสอน
   

ร.ต.เดชาวัต       ปทุมลังกา
ผุู้บังคับหมวดม้าทรงประจำพระองค์ฯ

   
Copyright © 2013 Royal Stable Unit